ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νομική υποστήριξη και παροχή νομικών συμβουλών στα κάτωθι ζητήματα:

Σύσταση, λύση (με ή χωρίς δικαστική απόφαση), τροποποίηση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, παράσταση στις Γενικές Συνελεύσεις και σύνταξη των πρακτικών, αυξήσεις/μειώσεις κεφαλαίων, κήρυξη άκυρων γενικών συνελεύσεων, μεταφορά έδρας.

Συγχωνεύσεις, εξαγορές, μεταβολές, μετασχηματισμοί, διασπάσεις ή αποσχίσεις εταιρειών, έλεγχοι περιουσιακών στοιχείων – Due diligence, εκκαθάριση.

Εταιρικές αγωγές, αντικατάσταση ΔΣ, ειδικά ζητήματα μετόχων μειοψηφίας, συμφωνίες μετόχων, συμβάσεις ανάμεσα στην εταιρεία και μέλη του ΔΣ αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την υποκεφαλαιοδότηση των εταιρειών, εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων.

Διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων σε εθνικό ή Διεθνές επίπεδο, επενδυτικός σχεδιασμός και χρηματοδότηση, ερμηνεία και εφαρμογή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολόγησης, επένδυση σε ακίνητα

Προστασία εμπορικής επωνυμίας και σήματος, κατοχύρωση ημεδαπού, κοινοτικού και διεθνούς σήματος, συλλογικό σήμα, άσκηση αγωγών για προσβολή σήματος, μεταβίβαση σήματος, δικαιώματα προσδοκίας επί σήματος, άδειες χρήσης.

Κατοχύρωση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, άσκηση αγωγών σχετικά με προσβολή ηθικού/περιουσιακού δικαιώματος, κατοχύρωση συγγενικών δικαιωμάτων, σύναψη εκδοτικών συμβάσεων, συμβάσεις οπτικοακουστικών παραγωγών, συμβάσεις agency (modeling, διαφήμιση, ηθοποιία) .

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διαδικασία απόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικού εφευρέτη (κατάθεση φακέλου και περαίωση), και φυτικής δημιουργίας, δικαιώματα εφευρέσεων, αγωγές άρσης προσβολής δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προστασία βιομηχανικών σχεδίων.

Συμβάσεις δικαιόχρησης – franchise

Εταιρική διακυβέρνηση και κανονιστική συμμόρφωση

Ένταξη στο άρθρο 99 και διαδικασία συνδιαλλαγής, πτωχευτική διαδικασία.

Προστασία επιχειρήσεων από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, προστασία καταναλωτή από την αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση, παράσταση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Διαχείριση ιδρυμάτων και ενημέρωση επί της ειδικής νομοθεσίας που υπάγονται οι διάφορες κατηγορίες.