ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νομική υποστήριξη τόσο συμβουλευτική όσο και δικαστηριακή αρωγή σε εταιρείες και ιδιώτες σε ζητήματα όπως:

Συμβουλές για την κατάρτιση συμβάσεων δανείων καταναλωτικών, επιχειρηματικών/αλληλόχρεων, στεγαστικών, ερμηνεία της σύμβασης και των υποχρεώσεων, λειτουργία και κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, εκχώρηση απαιτήσεων, χρηματοδοτικές μισθώσεις, επενδυτικές συμβάσεις και ομολογιακά δάνεια.

Δίκαιο αξιογράφων: επιταγές, συναλλαγματικές/γραμμάτια, αποθετήρια, φορτωτικές, εμπορικές εντολές, ενεχυρόγραφα, χρεωστικά ομόλογα.

Ρυθμίση «υπερχρεωμένων νοικοκυριών», τραπεζικά επιτόκια και ανατοκισμοί, επίλυση ειδικών ζητημάτων εγγυητικών επιστολών, νόμιμοι και καταχρηστικοί όροι συμβάσεων.

Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, ενημέρωση και συμβουλευτική για ομόλογα-ομολογίες, ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, λειτουργία Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, τίτλους μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, θεσμικό πλαίσιο ΑΕΠΕΥ, άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ζητήματα Χρηματιστηρίου πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς, συμβάσεις αγοραπωλησίας κινητών αξιών, συμβάσεις επαναγοράς και ανταλλαγών, συμβάσεις προαίρεσης.